Algemene Voorwaarden

Laatst geüpdate: mei 2018.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van ClientPlus in PDF-format.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ClientPlus: de opdrachtnemer;
(b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan ClientPlus de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de online wervingswerkzaamheden;
(c) Samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ClientPlus gericht op het sluiten van Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Cliënten;
(d) Dienst: Dienst van de Opdrachtgever tegenover haar Cliënt;
(e) Cliënt: de derde (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een betaalde afspraak bij de Opdrachtgever heeft afgerond;
(f) Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en haar cliënt die het gevolg is van de uitvoering van het Samenwerkingsovereenkomst gesloten met ClientPlus;
(g) Website: de door ClientPlus ten behoeve van de cliëntenwerving voor Opdrachtgever ontwikkelde website.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, waaronder begrepen toekomstige, tussen de Opdrachtgever en ClientPlus gesloten overeenkomsten.

2.2 In de Samenwerkingsovereenkomst van ClientPlus zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van ClientPlus opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van ClientPlus integraal van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De Samenwerkingsovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever aan ClientPlus.

3.2 Wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Duur

4.1 De samenwerking wordt in eerste instantie aangegaan voor een door ClientPlus en Opdrachtgever gezamenlijk overeengekomen periode, die tenminste één jaar bedraagt.

4.2 Nadat de bij 4.1 genoemde initiële contractperiode is verstreken gaat de Samenwerkingsovereenkomst automatisch over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de wederzijdse rechten en verplichten tussen ClientPlus en Opdrachtgever onverminderd van kracht blijven.

4.3 Vanaf het moment dat er sprake is van een Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Samenwerkingsovereenkomst door beide partijen worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging aan de andere partij, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand in acht dient te worden genomen.

Artikel 5. Cliëntenwerving

5.1 ClientPlus verbindt zich tegenover de Opdrachtgever om tegen betaling van een beloning als niet ondergeschikt tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand komen van één of meer Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden.

5.2 De door ClientPlus te verrichten werkzaamheden beperken zich tot de voorbereiding van de Overeenkomst met de Cliënt en omvatten nadrukkelijk niet het afsluiten daarvan.

5.3 ClientPlus geeft nadrukkelijk geen garantie ten aanzien van de hoeveelheid en de kwaliteit van de Overeenkomsten.

5.4 ClientPlus is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Opdrachtgever in acht nemen. Hierbij mag de Opdrachtgever ClientPlus vrijelijk adviseren.

5.5 ClientPlus verricht wervingswerkzaamheden in naam en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het economisch risico van de af te sluiten Overeenkomst met de Cliënt en is aansprakelijk voor alle met de Overeenkomst met de Cliënt samenhangende en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.6 Voor de toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst wordt onder Opdrachtgever mede begrepen iedere daarmee middellijk dan wel onmiddellijk in verband staande (rechts)persoon.

Artikel 6. Website

6.1 ClientPlus bepaalt in overleg met de Opdrachtgever welke tekst en beeldmateriaal op de website wordt geplaatst.

6.2 ClientPlus is gerechtigd om door Opdrachtgever aangeleverde tekst of beeldmateriaal voor op de Website te weigeren indien dit niet aan de gewenste kwaliteit voldoet.

6.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 15 is ClientPlus niet juridisch aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de Website.

Artikel 7. Beloning

7.1 ClientPlus heeft gedurende de looptijd van de Samenwerkingsovereenkomst recht op de overeengekomen vergoedingen:
(a) een eenmalige beloning zodra en voor iedere keer dat een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een nieuwe Cliënt tot stand is gekomen. De hoogte van deze beloning is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst;
(b) een vaste maandelijkse vergoeding. De hoogte van deze beloning is overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst.

7.2 De beloning wordt door ClientPlus aan Opdrachtgever in rekening gebracht en verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 8. Betalingen

8.1 Opdrachtgever zal de aan ClientPlus toekomende beloning binnen veertien dagen na dagtekening van de desbetreffende maandelijkse factuur aan ClientPlus voldoen, tenzij er op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst andere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Elke betaling die op grond van de Overeenkomst aan ClientPlus dient te worden gedaan, zal geschieden door middel van een overboeking door Opdrachtgever van het factuurbedrag op een door ClientPlus nader te noemen bankrekening.

Artikel 9. Verificatie en Privacy

9.1 Ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde beloning dient de Opdrachtgever maandelijks aan ClientPlus op te geven hoeveel nieuwe Cliënten in de desbetreffende maand op afspraak zijn gekomen.

9.2 ClientPlus heeft een geheimhoudingsplicht voor alle informatie omtrent Cliënten die op door ClientPlus gebruikte servers ten behoeve van Opdrachtgever binnenkomt. ClientPlus zal tevens nimmer contact opnemen met de aangemelde Cliënt en contactgegevens van Cliënten zullen nooit gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden of aangeboden worden aan derden.

9.3 ClientPlus behoudt zich het recht voor om zich in geval van vermoeden van fraude door Opdrachtgever toegang te verlenen tot de verstrekte e-mailbox om dit te verifiëren en hierover met Opdrachtgever in contact te reden. Ook hier geldt de in voorgaand lid beschreven geheimhoudingsplicht voor alle informatie omtrent Cliënten die op door ClientPlus gebruikte servers ten behoeve van Opdrachtgever binnenkomt.

Artikel 10. Niet tijdige betaling

10.1 Betaling zal als niet tijdig in de zin van dit artikel worden aangemerkt indien zij geschiedt na de datum waarop zodanige betaling ingevolge de Overeenkomst uiterlijk dient te geschieden.

10.2 ClientPlus kan nakoming vorderen van betaling van deze vergoeding ook indien de niet tijdige betaling niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

10.3 In het geval de Opdrachtgever de beloning niet of niet volledig heeft betaald, is ClientPlus gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever de verschuldigde beloning, vermeerderd met de rente, volledig heeft betaald.

Artikel 11. Opeising

11.1 De beloning en de overige ter zake de Samenwerkingsovereenkomst door Opdrachtgever aan ClientPlus verschuldigde bedragen zullen zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn, en Opdrachtgever zal derhalve jegens ClientPlus in verzuim zijn, in de volgende gevallen:
(a) Opdrachtgever komt één of meer van de in de Overeenkomst aangegane verplichtingen jegens ClientPlus niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
(b) ClientPlus heeft goede grond te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen tekort zal schieten;
(c) Opdrachtgever dient een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling in of vraagt faillissement aan dan wel wordt in staat van faillissement verklaard of indien hij onder curatele wordt gesteld.

Artikel 12. Recht op nakoming

12.1 Ingeval opdrachtnemer op enig tijdstip nalaat nakoming te verlangen van enige op Opdrachtgever rustende verplichting of enige hem toekomende bevoegdheid niet uitoefent, doet dit niets af aan de bevoegdheid van ClientPlus om op een later tijdstip alsnog nakoming van die verplichting te verlangen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Website, de daarop vermelde informatie, gegevens en beeldmateriaal, de domeinnaam, e-mailaccounts en -adressen, de handelsnamen en alle overige (internet)marketinguitingen, komen uitsluitend toe aan ClientPlus.

13.2 Het is de Opdrachtgever of enig direct of indirect aan haar verbonden (rechts)persoon, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ClientPlus, niet toegestaan gegevens van de Website te dupliceren, te downloaden of te vermenigvuldigen.

Artikel 14. Exoneratie en vrijwaring

14.1 ClientPlus is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van de ClientPlus of diens ondergeschikte.

14.2 De aansprakelijkheid van ClientPlus is in alle gevallen beperkt tot EUR 100 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

14.3 Met inachtneming van het voorgaande lid van dit artikel, zal de door ClientPlus te vergoeden schade nimmer méér bedragen dan de factuurwaarde van de ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

14.4 ClientPlus is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

14.5 Indien ClientPlus in verband met de Samenwerkingsovereenkomst door derden wordt aangesproken, mede daaronder begrepen aanspraken als gevolg van de onjuiste inhoud van de Website, dan zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade voor haar rekening nemen en ClientPlus voor de voldoening daarvan volledige vrijwaring verlenen.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die direct of indirect voortvloeiende uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

15.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16. Nietigheid en vernietiging

16.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.