Disclaimer gebruik clientplus.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Het gebruik van de informatie op clientplus.nl geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. ClientPlus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden op www.clientplus.nl op welke manier dan ook. Deze website bevat bovendien ook links naar websites van Derden, welke uitsluitend voor het gemak van de gebruiker worden verstrekt, zonder enige zeggenschap of controle over de inhoud van desbetreffende websites. ClientPlus is daarom ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Auteursrechten

ClientPlus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit op of deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ClientPlus.